The Internet

Log In or RegisterDavid is at work when Dominic leaves.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Co dělá David v kanceláři, když je dominik pryč?

Asked by kvetos

0 Points

Log In or Register to Vote

David ve své kanceláři většinou pracuje na projektech nebo se snaží vyřešit problémy, které se objevují v pracovním prostředí. Také zpracovává dokumenty a liché úkoly, kontroluje e-maily a dělá vše, co je potřeba udělat pro zajištění chodu společnosti. Když je Dominik pryč, David také telefonuje s klienty, aby poskytl informace nebo požadoval údaje potřebné pro dokončení práce. Také provádí průzkum trhu a shromažďuje informace o konkurenčních společnostech.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 1:16 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
Question Tags
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

USD