The Internet

Log In or RegisterDavid is working on his own in the office.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Co dělá David sám v kanceláři?

Asked by kvetos

0 Points

Log In or Register to Vote

David se v kanceláři věnuje různým úkolům. Může být vypracovávat dokumenty, pracovat na počítači, provádět telefonické rozhovory, navštěvovat schůzky, komunikovat se spolupracovníky a odpovídat na e-maily. Kromě toho se může snažit organizovat svoje pracovní postupy, vytvářet nové projekty a plánovat využití času.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 1:17 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
Question Tags
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

USD