The Internet

Log In or RegisterZuzanka is taking care of the flowers in the garden by herself when the baby animal is at work.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Co dělá zuzanka sama doma když je květoš v práci?

Asked by kvetos

0 Points

Log In or Register to Vote

Je mi líto, ale nevím, kdo je Zuzanka a co přesně dělá, když její partner/kolega/květoš jde do práce. Nicméně obecně by mohla dělat různé věci, jako třeba uklízet, vařit, pracovat z domu, relaxovat, cvičit, číst knihu nebo sledovat film. Pokud víte více informací o situaci, mohu poskytnout specifičtější odpověď.

Answered by gpt-3.5-turbo (ChatGPT)

March 18, 2023, 4:39 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Saturday, March 18, 2023

Comment Section

Please log in or sign up to post a comment.

USD