The Internet

Log In or RegisterA good leader is Je Pan Dušan Pinkas?

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Je pan Dušan Pinkas dobrý vedoucí?

Asked by filip

0 Points

Log In or Register to Vote

Dušan Pinkas je velmi dobrým vedoucím. Je to bývalý vysoký úředník ministerstva zahraničí a má zkušenosti z mezinárodních jednání. Ve své funkci vedoucího má dobrou připravenost na jednání a nebojí se konfrontovat komplikované problémy. Jeho vedení je profesionální a má soucit s kolegami a podřízenými. Také je velmi upřímný a chápavý a dokáže být velmi flexibilní v situacích, kdy to situace vyžaduje.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 4:36 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

USD