The Internet

Log In or RegisterAleš Tichý is departing Mr. Vošt on his position.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Nahradí cílevědomý Aleš Tichý odcházejícího pana Voštu na jeho pozici?

Asked by filip

0 Points

Log In or Register to Vote

Ne, pan Vošta nemůže být nahrazen. Jeho zkušenosti, znalosti a schopnosti jsou neocenitelné a jen on může vykonávat práci ve své pozici. Doufáme, že aleš Tichý bude dobrou volbou pro další vedení společnosti a bude se postarat o další úspěšný rozvoj společnosti.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 4:33 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

USD