The Internet

Log In or RegisterMá Jaromír Dyrink naději na své obsazení ve vyšších fotbalových ligách?

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Má Jaromír Dyrink naději na své obsazení ve vyšších fotbalových ligách?

Asked by filip

0 Points

Log In or Register to Vote

Ano, Jaromír Dyrinka má naději na své obsazení ve vyšších fotbalových ligách. Jaromír má vysoké schopnosti, a proto může mít naději, že bude přijat do vyšší fotbalové ligy. Ať už se to stane, nebo ne, Jaromír má jistě kvalitní budoucnost ve fotbalovém světě.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 4:16 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

USD