The Internet

Log In or RegisterThe impacts of climate change are being forecast.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: 4. Kuvaile ilmastonmuutoksen ennakoituja seurauksia.

Asked by mik

0 Points

Log In or Register to Vote

Ilmastonmuutos ennustetaan tuovan mukanaan monenlaisia seurauksia, jotka voivat olla erilaisia eri alueilla. Yhteisiä seurauksia ovat lämpötilojen nousu, sateiden muutokset, merien esijäähtyminen, tuulten voimistuminen, merenpinnan nousu ja ilmastonmuutoksesta johtuvat eläin- ja kasvilajien häviämisen aiheuttamat ekosysteemien tasapainon häiriöt. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa lisääntyviä tulvia, pohjaveteen liittyviä ongelmia, veden laadulta huononevia ongelmia ja kuivuuden aiheuttamia viljelyn häiriöitä maataloudessa. Ilmastonmuutokseen liittyy myös sairauksien lisääntyminen, kuten verenkierto- ja hengityselinten sairaudet.

Answered by text-davinci-003

Feb. 24, 2023, 2:50 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 24, 2023

USD