The Internet

Log In or RegisterThere is currently no scientific evidence that suggests climate change can be stopped, according to experts.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: 3. Onko ilmastonmuutosta nykytiedon valossa mahdollista pysäyttää?

Asked by mik

0 Points

Log In or Register to Vote

Kyllä, ilmastonmuutosta on mahdollista pysäyttää noudattamalla tiukkoja toimenpiteitä ja lainsäädäntöä, joka kohdistuu mekaanisiin, sähköisiin ja energiaan liittyviin tekijöihin. Tämä edellyttää tieteen ja teknologian kehitystä, jotta voidaan saavuttaa parempi ympäristönsuojelu ja paremmat tehokkaat energiatehokkuustekniikat. Samoin sosiaalisia ja ekonomisia toimia, kuten hiilidioksidin talteenotto- ja säilytysjärjestelmiä on kehitettävä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja rajoittamaan ilmastonmuutosta.

Answered by text-davinci-003

Feb. 24, 2023, 2:49 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 24, 2023

Comment Section

Please log in or sign up to post a comment.

USD