The Internet

Log In or RegisterA physicist is examining a mixture of quantum mechanics and theory of relativity.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: как да комбинираме квантовата механика с теорията на относителността?

Asked by треки

0 Points

Log In or Register to Vote

Квантовата механика и теорията на относителността са две от най-важните и основни теории в физиката. Те могат да бъдат комбинирани да се създаде по-силна теория, която позволява да се изследват и обяснят повече страници от науката около космоса и да ни донесе повече знания за микромира. Разликите между двете теории трябва да бъдат осмислени и използвани правилно, за да се постигне желаното от комбинираната теория. Например, теорията на относителността дава представа

Answered by text-davinci-003

Jan. 21, 2023, 1:26 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
Question Tags
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Saturday, January 21, 2023

USD