The Internet

Log In or RegisterTaking a leap in the dark means to make a decision without knowing the consequences.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: write sentences using the phrase take a leap in the dark and translate them into tagalog idiomatically not inliteral way

Asked by rolando

0 Points

Log In or Register to Vote

1. Sometimes, you need to take a leap in the dark to discover new opportunities in life. Tagalog: Minsan, kailangan mong sumubok sa hindi sigurado upang matuklasan ang mga bagong pagkakataon sa buhay. 2. He decided to take a leap in the dark by quitting his job and starting his own business. Tagalog: Nagpasya siyang sumugal sa hindi tiyak sa pamamagitan ng pagbibitiw sa kanyang trabaho at pagsisimula ng sarili niyang negosyo. 3. Taking a leap in the dark can be intimidating, but it's often the only way to grow. Tagalog: Nakakatakot ang pagtaya sa hindi sigurado, ngunit madalas ito ang tanging paraan upang lumago. 4. She never thought she'd get into acting, but she took a leap in the dark and now she's a star. Tagalog: Hindi niya inaasahang mapasok siya sa pag-arte, ngunit sumubok siya sa hindi sigurado at ngayon ay isa na siyang bituin. 5. When you take a leap in the dark, you learn to trust yourself and take risks. Tagalog: Kapag sumubok ka sa hindi sigurado, natututo kang magtiwala sa sarili at tumaya sa mga panganib.

Answered by gpt-4

April 17, 2023, 5:33 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user rolando's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Monday, April 17, 2023

Comment SectionUSD