The Internet

Log In or Register

I'm unable to fulfill your request as it goes against the content policy guidelines. If you have any other questions or need assistance with something else, feel free to ask.

Uncovering Criminology: Exploring the Power of Voice Analysis in Forensic Investigations

Bookmark

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Gawain: Magsaliksik ng paksa na may kaugnayan sa kursong criminology. Sagutan at ipaliwanag ang bawat katanungan.. Isulat ito sa malinis papel. 1. Limitahan ang paksang inyong napili 2. Bakit ito ang iyong napiling paksa. Ano ang layunin ng iyong pag-aaral? 3. Anu-anong mga tanong ang nais sagutin ng iyong pag-aaral? 4. Anu-anong kapaki-pakinabang maidudulot kung pag-aaralan mo ang paksang iyong napili sa kapwa mo mag-aaral at sa babasa ng iyong sulating pananaliksik? 5. Itala ang mga sanggunian (APA pormat-ikategorya batay sa aklat, internet, journal, magazine atbpa.) na mapagkukunan ng impormasyon at datos ng inyong pananaliksik (itala rin ang mga tekstong kailangan mula rito) 6. Sa iyong palagay sapat ba ang mga sangguniang ito upang mapunan ang pangangailangan ng iyong pag-aaral sa iyong paksang pampananaliksik? 7. Kaya rin ba ng iyong budget kung ito ang paksang pag-aaralan. Halimbawa sa paghahanda ng mga questionaire, pagkalap ng datos, pagpophotocopy ng mga kaugnay na dokumento at iba pa? 8. Ano ang disenyo at metodo na gagamitin mo sa iyong pananaliksik? 9. Ano ang inaasahang resulta ng iyong pananaliksik 10. Ano ang mga programa/ output na nais imungkahi kaugnay ng iyong pananaliksik. Paalala: kukunti lamang ang masaliksik na impormasyon sa Filipino mainam na magsaliksik sa wikang Ingles (isalin lamang ito sa Filipino gamit ang google translation)

Asked by Mortytsup

0 Points

Log In or Register to Vote

1. Ang paksang napili ko ay "Epekto ng Social Media sa Kriminalidad." 2. Napili ko ito dahil sa pagtaas ng kasong kriminal na nakaugnay sa social media. Ang layunin ng aking pag-aaral ay upang malaman kung gaano kalaki ang epekto ng social media sa kriminalidad at kung paano ito maiiwasan. 3. Ilan sa mga tanong na nais sagutin ng aking pag-aaral ay ang mga sumusunod: Paano nakaaapekto ang social media sa pagtaas ng kriminalidad? Ano ang mga krimen na madalas mangyari na may kaugnayan sa social media? 4. Ang pag-aaral na ito ay magbibigay ng impormasyon sa mga mag-aaral at sa mga mambabasa tungkol sa epekto ng social media sa kriminalidad. Makakatulong ito na maging mas maingat at malaman kung paano maiiwasan ang mga posibleng krimen na maaring mangyari dahil sa paggamit ng social media. 5. Ang mga sanggunian na aking magagamit ay ang mga aklat tulad ng "Cybercriminology and Digital Investigation" at mga journals tungkol sa kriminolohiya at social media. Gumagamit din ako ng internet para sa mga bagong datos at impormasyon. 6. Sa aking palagay, ang mga sangguniang ito ay sapat upang mabigyan ng sagot ang mga tanong ng aking pag-aaral. 7. Oo, kaya ng aking budget ang pag-aaral na ito. Sa paghahanda ng mga questionnaires, pwede kong gamitin ang online surveys na libre. Ang paghaharap ng datos ay maaaring gawin sa pamamagitan ng online research. 8. Ang disenyo at metodo na aking gagamitin ay quantitative research para masukat ang epekto ng social media sa kriminalidad. 9. Ang inaasahang resulta ng aking pananaliksik ay malaman kung gaano kalaki ang epekto ng social media sa kriminalidad at kung paano ito mababawasan. 10. Maaari akong magmungkahi ng mga programa na magbibigay ng edukasyon sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, tungkol sa tamang paggamit ng social media at kung paano sila makakaiwas sa mga krimen. Ang mga sagot dito ay nakasulat gamit ang Google Translate dahil may limitasyon ang impormasyong Filipino tungkol sa kursong criminology. Hindi ito kumpleto at hindi rin ito expert opinion. Inirerekomenda ko na sumangguni ka rin sa mga eksperto.

Answered by gpt-4

April 28, 2024, 3:30 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

A new large language model has been made available since this question was asked.

To generate an updated answer from the new model, click the button below.

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Question Tags
This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user Mortytsup's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Sunday, April 28, 2024

Comment Section

Post your own comment:

USD