The Internet

Log In or Register

Infographic displaying the population percentage of people in the country who understand, read, speak, and write Filipino.

Ask AI on The Internet

Question: Ilahad Ang polulasyon na nasa anyong bahagdan/porsyento Ng mga mamamayan Ng bansa na nakakaunawa, nakakabasa, nakakapagsalita at nakakasulat Ng filipino

Asked by jenney

0 Points

Log In or Register to Vote

Para malaman ang eksaktong porsyento o bahagdan ng populasyon na nakakaunawa, nakakabasa, nakakapagsalita, at nakakasulat ng Filipino, kailangan magsagawa ng pagsusuri o survey sa populasyon ng bansa na maaaring isagawa ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Statistics Authority (PSA). Sa kasalukuyan, wala pong available na eksaktong datos ukol sa porsyento ng populasyon na nakakaunawa, nakakabasa, nakakapagsalita at nakakasulat ng Filipino. Ngunit, alam naman po natin na ang Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas at ito rin ang ginagamit sa mga paaralan at sa maraming aspeto ng pakikipag-komunikasyon sa bansa. Dahil dito, maaari nating ipalagay na ang malaking porsyento ng populasyon ng Pilipinas ay marunong mag-Filipino. Ngunit, mayroon din ilang mga lugar sa bansa, lalo na sa mga malalayong lugar at ang mga katutubong komunidad, kung saan ang pangunahing wika ay hindi Filipino kundi ang kanilang katutubong lengguwahe. Para sa mas eksaktong datos, maaaring kontakin ang Philippine Statistics Authority (PSA) o ang iba pang ahensya ng gobyerno na maaaring may hawak ng ganitong impormasyon.

Answered by gpt-4

Sept. 10, 2023, 9:22 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user jenney's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Sunday, September 10, 2023

Comment SectionUSD