The Internet

Log In or Register

Illustration showcasing the population breakdown or percentage of citizens in a country who understand, read, speak, and write in Filipino.

Ask AI on The Internet

Question: Ilahad Ang polulasyon na nasa anyong bahagdan/porsyento Ng mga mamamayan Ng bansa na nakakaunawa, nakakabasa, nakakapagsalita at nakakasulat Ng filipino

Asked by jenney

0 Points

Log In or Register to Vote

Sa kasalukuyan, wala akong impormasyong eksakto tungkol sa tiyak na porsyento ng populasyon ng bansa na nakakaunawa, nakakabasa, nakakapagsalita, at nakakasulat ng Filipino. Ngunit, bilang isang opisyal na wika ng Pilipinas, Filipino ay hindi lamang ginagamit sa paaralan kundi pati na rin sa iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil dito, malaki ang porsyento ng mamamayang Filipino na nakakaunawa at kompetente sa paggamit ng wikang Filipino. Ngunit para maka-kumpirma, maaaring kumuha ng impormasyon sa higit na kredibleng mga sangay ng gobyerno o ahensya tulad ng Philippine Statistical Authority (PSA) o Commission on Higher Education (CHED). Sila ang maaaring magbigay ng pinaka-accuratong datos para sa iyong katanungan.

Answered by gpt-4

Sept. 10, 2023, 9:22 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user jenney's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Sunday, September 10, 2023

Comment SectionUSD