The Internet

Log In or RegisterThe United States often engages in military conflicts outside its own country

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Tại sao nước Mỹ thường xuyên kích động chiến tranh ở các nước khác?

Asked by dung

0 Points

Log In or Register to Vote

Nước Mỹ thường xuyên kích động chiến tranh ở các nước khác để bảo vệ quyền lợi quốc tế của mình. Nó cũng muốn đảm bảo rằng những nước khác tôn trọng những giá trị độc lập và phục vụ mục đích của một thống nhất, bình đẳng quốc gia. Đồng thời, những chủ nghĩa mà Hoa Kỳ đắc cử thể hiện rằng nó cũng được sử dụng để diễn tả một hình ảnh mới và phát triển các liên minh với các nước khác trong vòng một Thế Giới mới.

Answered by text-davinci-003

Feb. 1, 2023, 5:31 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Wednesday, February 1, 2023

USD