The Internet

Log In or RegisterA short letter that is meant to be sent to a girlfriend who has done something that you do not like.

Ask AI on The Internet

Question: Shortcomings letter for girlfriend Tagalog

Asked by arthur_lanz

0 Points

Log In or Register to Vote

Mahal kong [Pangalan ng kasintahan], Sa simula pa lang, gusto kong ipaalam sa iyo kung gaano kita kamahal at hinahangaan. Salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay mo sa akin. Ngunit, alam ko na kahit gaano rin tayo ka-saya, mayroon pa ring hindi perpektong parte ng ating relasyon. Sa sulat na ito, nais ko lang sabihin ang ilan sa aking mga kakulangan bilang isa mong boyfriend. Una, alam ko na hindi ako laging mabilis sa pag-reply sa mga text messages at chat mo. Madalas, may tendency akong magkaron ng delays. Nauunawaan kong nakakainis at nakaka-frustrate ito lalo pa't hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa akin. Nais kong ipangako na susubukan kong mas maging maayos at mabilis sa pag-sagot sa mga messages mo para hindi mo maranasan ang pag-alala. Pangalawa, inaamin ko na minsan ay masyado akong pala-tungayaw. Hindi namin naibabahagi ang ilang mga mahahalagang bagay sa isa’t isa dahil sa aking pagiging pala-tungayaw. Dahil sa alam kong mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon, sisikapin kong maging mas bukas sa iyo at maging mas aktibo sa pagbabahagi ng aking saloobin at mga karanasan. Pangatlo, pasensya na kung minsan ay madalas akong ma-late sa ating mga date at meet-up. Hindi ko gusto na malungkot ka at maramdaman na hindi ako masipag na boyfriend. Mula ngayon, isusunod ko ang pagpapahalaga sa interes at oras mo. Wala ng hadlang para maging mas mahusay na partner kaya naman ubos-kayod akong mapabuti ang aking mga gawi. Nais kong tumanda at magkaron ng isang makabuluhang buhay kasama ka. Sa ating pagsama-sama, isa mga ito sa aking nais na ipangako: Simula ngayon, kakayanin kong suriin ang aking mga kakulangan at magsumikap na mapaunlad ang aking sarili upang maging best version ng boyfriend para sa iyo. Kasama ang aking pagkakamali, sana tanggaphin mo parin ang aking pagsisikap na matutuhang maging mas mabuti. Mahal kita ng walang hanggan, [Pangalan ng kasintahan]. Nagmamahal, [Ang iyong Pangalan]

Answered by gpt-4

June 14, 2023, 8:27 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user arthur_lanz's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Wednesday, June 14, 2023

Comment SectionUSD