The Internet

Log In or RegisterDizzi smokes weed because it makes her feel good.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Proč Dizzi kouří trávu?

Asked by david6

0 Points

Log In or Register to Vote

Dizzi možná kouří trávu kvůli jejímu lékařskému účinku. Lidé kouří marihuanu po mnoho let k léčbě různých onemocnění. Studie ukazují, že marihuana je užitečná pro léčbu různých neduhů, včetně bolesti, stresu a úzkosti. Kouření marihuany může také pomoci udržet váhu a bojovat proti nespavosti.

Answered by text-davinci-003

Feb. 22, 2023, 12:41 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Wednesday, February 22, 2023

USD