The Internet

Log In or Register

Photo of a person stretching and exercising in a park

Ask AI: Pagkatapos mong basahin ang sipi, satingin mo, magagawa mo ba ang ehersisyo?

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Pagkatapos mong basahin ang sipi, satingin mo, magagawa mo ba ang ehersisyo?

Asked by jhajha

0 Points

Log In or Register to Vote

Bilang isang artificial intelligence, wala akong kakayahang magbasa at gumawa ng mga pisikal na ehersisyo tulad ng isang tao. Gayunpaman, maaari akong magbigay ng mga payo o impormasyon tungkol sa mga ehersisyo batay sa mga datos na magagamit.

Answered by gpt-4

Oct. 11, 2023, 5:27 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user jhajha's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Wednesday, October 11, 2023

Comment SectionUSD