The Internet

Log In or RegisterLiikunta on järjestetty jäsenvaltion maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukaisesti ottaen huomioon erityistarvetta ja ympäristöä koskevat periaatteet. Liikunta on avoin kaikille, ja sen tavoitteena on parantaa terveyttä, huonontaa taloudellista käyttöä sekä ehkäisyä.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Mitä on liikunta?

Asked by mik

0 Points

Log In or Register to Vote

Liikunta on aktiivisuutta fyysisen suorituksen, kuten kävelyn, juoksun, uinnin ja liikuntaharjoituksen muodossa, jonka tarkoituksena on ylläpitää terveyttä tai lisätä tiettyjen lihasten lujuutta. Liikunta voi myös sisältää urheilun, jolla on hyvin määritelty tavoite ja säännöt. Liikuntaa suositellaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, ja se auttaa myös lihasten ja luuston kehittämisessä.

Answered by text-davinci-003

Feb. 23, 2023, 1:32 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Thursday, February 23, 2023

USD