The Internet

Log In or RegisterMinun on vaikea edetä tai onnistua opinnoissani, koska en osaa lukea.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Minun on vaikea edetä tai onnistua opinnoissani, koska...

Asked by mik

0 Points

Log In or Register to Vote

koska minulla ei ole riittävästi aikaa asioiden suorittamiseen. Joudun usein tekemään valintoja ajankäytöstäni oppimiseen liittyvien asioiden välillä. En myöskään ole vahvistanut tarpeeksi tavoitteitani ja suunnitelmiani, joita tarvitsen motivoidakseni itseni ja edetäkseni opinnoissani.

Answered by text-davinci-003

Feb. 23, 2023, 2:43 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Thursday, February 23, 2023

USD