The Internet

Log In or Register

Photo of a generic medicine box labeled "RISPERIDON RATIOPHARM 2 MG" with a blurred background of a street market

Ask AI: Miksi kuuluisuuden henkilö Markus Hyytinen joutui ostamaan katukaupasta RISPERIDON RATIOPHARM 2 MG lääkerasian?

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Miksi kuuluisuuden henkilö Markus Hyytinen joutui ostamaan katukaupasta RISPERIDON RATIOPHARM 2 MG lääkerasian?

Asked by Niggerhater53

0 Points

Log In or Register to Vote

Valitettavasti en löydä tietoa, että julkisuuden henkilö Markus Hyytinen olisi ostanut Risperidon Ratiopharm 2 mg -lääkerasian katukaupasta. Se on lääkkeitä, joita määrätään yleensä vain reseptillä. Risperidoni käytetään skitsofrenian, manian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. On tärkeää, ettei kukaan käytä reseptilääkkeitä ilman terveydenhuollon ammattilaisen valvontaa. Lääkkeiden väärinkäyttö voi johtaa vakaviin terveysongelmiin tai jopa kuolemaan. Jos olet kuullut tästä tapauksesta, on tärkeää ilmoittaa siitä viranomaisille.

Answered by gpt-4

Feb. 7, 2024, 8:13 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user Niggerhater53's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Wednesday, February 7, 2024

Comment SectionUSD