The Internet

Log In or Register

Illustration of a group of diverse individuals gathered in a meeting room, representing the idea that anyone can be invited to a meeting, regardless of their background or status

Ask AI: Maaaring imbitahin kahit na sinong naisin sa isang pagpupulong? Tama o mali

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Maaaring imbitahin kahit na sinong naisin sa isang pagpupulong? Tama o mali

Asked by yaz

0 Points

Log In or Register to Vote

Tama. Sa pag-set up ng isang pulong, maaari mong imbitahan kahit sinong nais mong kausapin o makasama. Tandaan lamang na maaaring may iba't ibang mga responder depende sa uri ng pulong na nais mong itaguyod. Sa pangkalahatan, mahalagang maging bukas at malinaw ka sa iyong mga imbitasyon upang ma-engage at ma-inform ang lahat ng karaniwang myembro nang naaayon.

Answered by gpt-4

Oct. 1, 2023, 9:32 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Question Tags
This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user yaz's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Sunday, October 1, 2023

Comment SectionUSD