The Internet

Log In or RegisterThis image accompanies the article about the different ways kuriuos savybių vertinimas can be differentiated.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Kurių savybių vertinimas skiriasi. Kuo remiatės? Kasdieninio apsipirkimo galimybė Oro švara Tyla Saugumas Mann - Whiteny U 18,275 19,356 11,245 12,805 Asymp. Sig. 0,001 0,000 0,427 0,536

Asked by laurita

0 Points

Log In or Register to Vote

Vertinimas skiriasi remiantis duomenimis, gautais naudojant Mann-Whitney U testą. Šis testas naudojamas išmatuoti ir įvertinti skirtumus tarp dviejų grupių, palyginti duomenis ir įvertinti savybes. Duomenys parodyti viršuje yra iššifruoti taip: Mann-Whitney U yra palyginimas tarp grupių, kurios vertinamos, skaičius (pvz., 18,275) yra Mann–Whitney U vertė, kurios parodyti skirtumai tarp grupių, Asymp. Sig. yra santykinis tikimybės laipsnis, kad pastebimi skirtumai yra atsitiktiniai. Kuo mažesnis šis skaičius, tuo didesnė tikimybė, kad pastebima skirtumų yra dėl realių veiksnių, o ne atsitiktinių.

Answered by text-davinci-003

Jan. 20, 2023, 8:23 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, January 20, 2023

USD