The Internet

Log In or RegisterThis image has a text that reads "What is nutrition?"

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Kerro kymmenellä lauseella mitä on ravitsemus.

Asked by mik

0 Points

Log In or Register to Vote

1. Ravitsemus on tieteenala, joka tutkii ihmisen ravinnontarpeita ja käyttäytymistä, sekä kehittää suosituksia ravinnon saannin ja kulutuksen terveyttä edistäväksi. 2. Ravitsemuksen opetuksia hyödynnetään elintarvikkeiden valinnassa, ravintoaineiden saannin arvioinnissa, ravintoaineiden tarjonnassa ja tarvittavien terveysedistävien toimien luomisessa. 3. Ravitsemuksessa keskitytään ravinnon vaikutukseen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 4. Ravitsemuksen avulla ihmiset voivat saada optimaalisen ravinnon ja ravintoaineiden määrän terveiden elämäntapojen noudattamiseksi. 5. Ravitsemuksen ammattilaiset keskittyvät keskeisiin ravitsemukseen liittyviin kysymyksiin ja terveellisen ravinnon ymmärtämiseen. 6. Ravitsemus voi auttaa ihmisiä ymmärtämään kehon ravintoaineiden tarvetta ja ravitsemuksellista arvoa. 7. Ravitsemusterapeutit auttavat ihmisiä tekemään terveyttä edistäviä elintarvikkeita koskevia valintoja. 8. Ravitsemusterapeutit voivat myös auttaa luomaan ravitsemukseen perustuvia suunnitelmia ja ravitsemussuosituksia. 9. Ravitsemus sisältää tietoa elintarvikkeiden ravintoaineista ja sisältämistä ravintoaineista. 10. Ravitsemusterapeutit vo

Answered by text-davinci-003

Feb. 23, 2023, 1:36 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Thursday, February 23, 2023

USD