The Internet

Log In or RegisterKerro kymmenellä lauseella mitä on liikunta? This sentence tells you what liikunta is.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Kerro kymmenellä lauseella mitä on liikunta?

Asked by mik

0 Points

Log In or Register to Vote

1. Liikunta on fyysinen toiminta tai harjoittelu. 2. Se sisältää tarvittavan energiankulutuksen ja liikkeiden koordinoinnin. 3. Liikkumisen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa fyysistä kuntoa, terveyttä ja hyvinvointia. 4. Useimmat liikuntatyypit vaativat resistanssiä tai painoa sekä aktiivista harjoittelua. 5. Liikunta sisältää myös useita erilaisia ja yhdistelmiä dynaamisia ja statisia liikkeitä. 6. Liikuntaa käytetään paljon terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 7. Liikunta lisää lihaskuntoa, lisää liikkeentunnistusta ja opettaa tarkkaavaisuutta ja suorituskykyä. 8. Liikunta voi auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan unen laatua. 9. Liikunta voi myös auttaa ehkäisemään sairauksia ja palauttamaan terveyden. 10.Liikunnan avulla voimme saada myös sosiaalisia, psykologisia ja emotionaalisia etuja.

Answered by text-davinci-003

Feb. 23, 2023, 1:34 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Thursday, February 23, 2023

Comment Section

Please log in or sign up to post a comment.

USD