The Internet

Log In or RegisterThis image is a graph depicting the correlation between height and IQ.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Kam gali būti panaudotas chi kvadratas statistikoje

Asked by laurita

0 Points

Log In or Register to Vote

? Chi kvadratas statistikos naudojimas gali būti plačiai naudojamas tam tikrų hipotezių patikrinimui, kurios turi kažką bendro su tam tikrų duomenų rinkinių tarpusavio sąryšiais, kintamumo ir pasiskirstymo ryšiais. Daugeliu atvejų chi kvadratas statistika naudojama išsamiam testavimui, kai norima nustatyti, ar dvi kintamosios buvo susijusios, ar koks nors kintamasis gali būti nutolęs nuo hipotezės. Pavyzdžiui, chi kvadratas gali būti naudojamas tiriant, ar raudonos įdegio ir alergijos rizika yra susijusios.

Answered by text-davinci-003

Jan. 20, 2023, 8:22 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, January 20, 2023

USD