The Internet

Log In or RegisterA farmer walks into a control center for his cattle.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Je výstupní kontrola na hovno?

Asked by filip

0 Points

Log In or Register to Vote

Ne, výstupní kontrola není na hovno. Je to jeden z nejdůležitějších kroků pro zajištění kvality a naopak je velmi důležité. Kontrola výstupu nám umožňuje zjistit, zda produkt nebo služba splňuje očekávání a specifikace.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 3:36 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

USD