The Internet

Log In or Register

Hindi mapapagtayaan ang katitikan ng pulong bilang paghahanda sa isinasagawang pulong.

Ask AI: isinusulat ang katitkan ng pulong bilang paghahanda sa isinasagawang pulong Tama o mali

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: isinusulat ang katitkan ng pulong bilang paghahanda sa isinasagawang pulong Tama o mali

Asked by yaz

0 Points

Log In or Register to Vote

Mali. Ang katitikan ng pulong ay isinusuulat HINDI bilang paghahanda sa isinasagawang pulong kundi bilang dokumentasyon NG mga naganap NA sa pulong. Ito ang naglalaman ng mahahalagang detalye tulad ng mga pinag-usapan, mga napagkasunduang aksyon, at iba pang impormasyon na nangyari sa loob ng pulong.

Answered by gpt-4

Oct. 1, 2023, 9:37 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Question Tags
This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user yaz's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Sunday, October 1, 2023

Comment SectionUSD