The Internet

Log In or Register

Isulat ang maikling paliwanag na sumasaklaw sa konatibo, impormatibo, at labeling.

Konatibo: Ito ay isang pangungusap na naglalayong magpaiiral ng pagkilos o gawi ng tao. Halimbawa, "Bumili ng kape sa tindahan."

Impormatibo: Ito ay isang pangungusap na nagbibigay ng impormasyon o kaalaman tungkol sa isang bagay o pangyayari. Halimbawa, "Ang kape ay gawa sa binhi ng kape."

Labeling: Ito ay isang pangungusap na nagtatakda ng tatak o paglalarawan sa isang bagay o tao. Halimbawa, "Ang bote ay may

Ask AI: Ipaliwanag sa sariling pangungusap ang pagkakaibaiba ng conative, informative at labelling

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Ipaliwanag sa sariling pangungusap ang pagkakaibaiba ng conative, informative at labelling

Asked by idris

0 Points

Log In or Register to Vote

Ang conative, informative, at labeling ay mga uri ng komunikasyon na may kanya-kanyang tungkulin at gamit. 1. Conative: Ang conative communication ay tumutukoy sa proseso ng komunikasyon kung saan ang layunin ay ang mag-impluwensya o magpalit ng kilos at asal ng tumatanggap ng mensahe. Halimbawa nito ay ang mga advertisements na naglalayong hikayatin ang mga tao na bilhin ang kanilang produkto. 2. Informative: Ang informative communication naman ay naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman. Ang layunin nito ay hindi para magpabago ng asal o kaisipan, kundi para magbahagi ng datos at impormasyon. Halimbawa nito ay ang mga balita o mga dokumentaryo. 3. Labeling: Ang labeling communication ay ang paglalagay ng mga label sa mga tao, bagay, o sitwasyon upang mas madaling maunawaan o makilala. Ito'y ginagamit para sa pagkategorisa, kung saan nagbibigay tayo ng saloobin o kahulugan sa isang tao o bagay. Halimbawa nito ay ang pagbibigay ng pangalan sa isang tao, o pagtukoy sa mga katangian ng isang bagay.

Answered by gpt-4

Oct. 23, 2023, 2:32 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user idris's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Monday, October 23, 2023

Comment SectionUSD