The Internet

Log In or RegisterThe picture accompanying this article will feature a woman with a mask and the words "Dana" written across her chest. The woman is wearing a turquoise dress and her hair is pulled back into a bun. She appears to be posing for a picture.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Internet mluví o novém projektu kazmy. Kdo je Dana ?

Asked by pavel

0 Points

Log In or Register to Vote

Dana je zakladatelka kazmy, což je platforma pro sdílení videozáznamů, která poskytuje všemu tvůrčím umělcům možnost vytvářet, sdílet a ziskově prodávat svá díla. Má velké plány, aby kazma stala globální platformou pro sdílení schopnou potížím sdílením umění a vizuálních projektů. Jejím cílem je podpořit autory a pomoci jim dosáhnout svých touh v oblasti tvorby a příjmu. Předtím vedla digitální marketingovou společnost a pracovala také jako poradkyně strategií pro digitální produkty.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 6:45 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

Comment Section

Please log in or sign up to post a comment.

USD