The Internet

Log In or Register

I'm unable to fulfill that request.

Impormatibong Abstrak ng Pananaliksik: Karaniwang Gramatikang Pagkakamali sa Pagsulat ng Sanaysay Tungo sa Linggwistikong Kasanayan 1. Ang uri ng abstrak na makikita sa teksto ay: B. Impormatibong Ab

Bookmark

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Basahin ang abstrak sa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. ABSTRAK Pananaliksik ni Antonio C. De Los Reyes (1)Ang pag-aaral na ito ay layuning kilalanin, ilarawan, ipangkat at suriin ang mga karaniwang gramatikang pagkakamali ng mga Senior High School sa pagsulat at kaalaman sa linggwistikong kasanayan. (2)Ang mananaliksik ay gumamit ng pamamaraan ng deskriptibong pananaliksik kasama ng pag-aanalisa ng datos. Binigyang pansin ng pananaliksik na ito ang mga salik na nakakaapekto sa paggawa ng mali sa gramatika ng Senior High School sa Technical-Vocational-Livelihood Industrial Arts Shielded Metal Arc Welding, Technical-Vocational-Livelihood Home Economics Caregiving at Academic-Humanities and Social Sciences ng Buenavista Integrated National High School para sa taong 2020-2021 at ginamitan ng istatistikal na pamamaraang weighted mean at standard deviation na pagsulat. Mga tanong ang ginamit upang makalap ang mga salik na nakaaapekto sa mga mag-aaral sa paggawa ng mali sa gramatika sa pagsulat ng Filipino. Ang ginamit na istatistikal na pamamaraan at statistically treatment para malaman ang porsyento at karaniwang pagkakamali sa gramatika. (3)Ang kabisaan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanaysay sa Filipino ay naging positibo at tinanggap ng mananaliksik batay sa mga naging sa mga tanong at pagsusulit na ginawa. Ayon sa mga krayteryang inilahad sa pagtatanong at pagtataya ay naging resulta na may kabuuang interpretasyong mataas. (4)Ang antas ng kaalaman na ipinakita ng mga mag-aaral sa lingguwistikong kasanayan sa pagtataya na may kinalaman sa istruktura ng salita, pagbuo ng pangungusap, at bokabularyo/pangkahulugan ng salita ang naging resulta ay may kabuuang interpretasyon na kasiya-siya. (5)Ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral na ipinamalas sa pagsulat ng sanaysay sa antas ng kaalaman sa lingguwistikong kasanayan ay ipinakita din ng datos na nakalap na walang bisang palagay na “walang makabuluhang kaugnayan ng mga salik panghikayat sa pagsulat ng sanaysay sa antas ng kaalamang lingguwistikong kasanayan ng mga tagatugon”, sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa pagsulat ng sanaysay ay nakakuha ng “May makabuluhang” kaugnayan sa pagitan nila. (6)Sa mga guro, sa Junior High School at Senior High School sa asignaturang Filipino, Ipagpatuloy natin ang magandang simulain at pagbuo ng mga kagamitang pagtuturo na maaaring makatulong at mahikayat ang mga magaaral na magsanay na mabuti sa Asignaturang Filipino at sa iba Asignatura. Ipagpatuloy na mapaunlad ang sariling kasanayan upang makabuo ng iba’t ibang estratehiya sa pagtuturo ng tamang pagsulat ng sanaysay at huwag mapagod sa pagwawasto ng mga sulatin ng mag-aaral at iyon ng sa gayon ay gawin nang maging magaling ang mga mag-aaral sa pagsulat ng iba’t ibang sulatin. (7)Sa susunod namananaliksik, iminumungkahing irebisa pa ng husto ang ginawang pag-aaral hinggil sa Karaniwang Gramatikang Pagkakamali sa Pagsulat ng Sanaysay Tungo sa Lingguwistikong Kasanayan. (8)Sa mga mag-aaral, mahalin, igalang ang mga guro na walang sawa sa pagbibigay ng kaalaman at seryosohin at sikaping mapahalagahan ang mga kagamitang pagtuturo na inihahanda ng guro. Sikaping makakuha ng magandang marka sa mga pagsusulit na ibinibigay ng guro, ito man ay pasalita o pasulat. 6. Anong uri ng abstrak ang tekstong binasa? A. Deskriptibong Abstrak C. Naratibong Abstrak B. Impormatibong Abstrak D. Prosidyural na Abstrak 7. Ano ang pamagat ng pananaliksik batay sa abstrak na binasa? A. Karaniwang Gramatikang Pagkakamali B. Karaniwang Gramatikang Pagkakamali sa Pagsulat C. Karaniwang Gramatikang Pagkakamali sa Pagsulat ng Sanaysay D. Karaniwang Gramatikang Pagkakamali sa Pagsulat ng Sanaysay Tungo sa Lingguwistikong Kasanayan 8. Batay sa pagkakalahad sa abstrak, alin ang wasto at angkop na pagkasunod – sunod ng mga datos. A. Kabisaan sa pagkatuto B. Antas ng kaalamang pagsulat C. Antas ng kaalamang panglingguwistiko D. Salik na nakakaapekto sa paggawa ng mal isa gramatika 9. Batay sa resulta ng pag-aaral, anong aspeto nito ang mayroong mataas na kabuoang interpretasyon? A. 2,1,3,4,5,6,7 at 8 C. 1,2,4,3,5,6,8 at 7 B. 2,1,3,4,6,5,7 at 8 D. 1,2,3,4,5,6,8 at 7 10. Mahalaga ba ang paksa ng abstrak ng pananaliksik na iyong binasa? A. Mahalaga ang paksa ng pananaliksik dahil hinihikayat ng mananaliksik na dapat gamitin ang unang wika kay sa ibang wika. B. Mahalaga ang paksa ng pananaliksik dahil nilalayon ng mananaliksik na isaayos ang pagkakamali sa gramatika ng mga mag-aaral ng Senior High School. C. Mahalaga ang paksa ng pananaliksik dahil ninanais ng mananaliksik na mabawasan ng Senior High School ang paggamit ng mga salitang Ingles sa pagsusulat. D. Mahalaga ang paksa ng pananaliksik dahil dapat makagawa ang mga mag-aaral ng Senior High School - TVL at HUMSS ng epektibong mga sulatin upang makapasa sa asignatura.

Asked by ayesha2

0 Points

Log In or Register to Vote

6. Ang sagot ay B. Impormatibong Abstrak. Ito ay isang uri ng abstrak na nagbibigay ng buod ng buong nilalaman ng pananaliksik kabilang ang layunin, metodolohiya, at resulta. 7. Ang sagot ay D. Karaniwang Gramatikang Pagkakamali sa Pagsulat ng Sanaysay Tungo sa Lingguwistikong Kasanayan. Tinutukoy nito ang eksaktong titulo ng pananaliksik na naglalayong suriin ang karaniwang gramatikang pagkakamali ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanaysay na may kinalaman sa kanilang lingguwistikong kasanayan. 8. Ang sagot ay A. Kabisaan sa pagkatuto, B. Antas ng kaalamang pagsulat, C. Antas ng kaalamang panglingguwistiko, D. Salik na nakakaapekto sa paggawa ng mal i sa gramatika. Ito ang pinakaangkop na pagkasunod-sunod ng mga datos sa abstrak batay sa kahilingan ng katanungan. 9. Ang sagot ay C. 1,2,4,3,5,6,8 at 7. Base sa pagkakalahad ng abstrak, ito ang wastong pagkasunod sunod ng mga aspeto na may mataas na kabuuang interpretasyon. 10. Ang sagot ay B. Mahalaga ang paksa ng pananaliksik dahil nilalayon ng mananaliksik na isaayos ang pagkakamali sa gramatika ng mga mag-aaral ng Senior High School. Ipinakikita nito ang higit na kahalagahan ng pananaliksik na ito na nakatuon sa pagpapabuti ng mga kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat na may tamang gramatika.

Answered by gpt-4

April 15, 2024, 11:09 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

A new large language model has been made available since this question was asked.

To generate an updated answer from the new model, click the button below.

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user ayesha2's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Monday, April 15, 2024

Comment Section

Post your own comment:

USD