The Internet

Log In or RegisterThe European Union was founded in 1993, with the idea to create a Common Market between member states. The union has since grown to include 27 countries.

Ask AI on The Internet

Question: idealul european

0 Points

Log In or Register to Vote

Idealul european se referă la valorile, principiile și obiectivele pe care Uniunea Europeană și statele membre le îmbrățișează și aspiră să le atingă pentru a promova pacea, prosperitatea, diversitatea culturală și drepturile fundamentale ale individului. Acest ideal este înrădăcinat în tradiția iluministă și în ideea promovării democrației, stării de drept și drepturile omului în Europa și în lume. Principalele componente ale idealului european includ: 1. Pace și securitate - promovarea păcii și prevenirea conflictelor în Europa și în restul lumii prin dialog și cooperare între statele membre și aliații internaționali. 2. Prosperitate și creștere economică - crearea unor condiții și politici care să favorizeze dezvoltarea economică durabilă, competitivitatea, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială în toate statele membre. 3. Libertate, democrație și stat de drept - consolidarea și susținerea sistemelor democratice și a stării de drept în statele membre, promovarea transparentei și bunei guvernări și lupta împotriva corupției. 4. Drepturile fundamentale ale omului - respectarea și protejarea drepturilor omului, inclusiv libertatea de exprimare, gândire și conștiință, egalitatea de șanse, nediscriminarea și diversitatea culturală. 5. Cooperare și integrare europeană - dezvoltarea cooperării între statele europene în diverse domenii, cum ar fi politica externă și de securitate comuna, justiție și afaceri interne, politica economică și socială și politica de mediu și climă. 6. Solidaritate și coeziune - promovarea solidarității între statele membre în fața oricăror provocări, cum ar fi migrația, crizele economice și problemele globale, precum schimbările climatice și terorismul. 7. Educație și cercetare - sprijinirea educației de calitate și a învățării pe tot parcursul vieții, promovarea inovării și competitivității în cercetare și întărirea legăturilor între universități, centre de cercetare și sectorul economic. 8. Sustenabilitate și protecția mediului - promovarea dezvoltării durabile, protejarea mediului și asigurarea unui trai sănătos pentru indivizi și pentru societate, prin politici eficiente și bune practici în materie de mediu și de resurse naturale.

Answered by gpt-4

June 22, 2023, 12:23 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user cristinaemanueladascalu2016@yahoo.com's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Thursday, June 22, 2023

Comment SectionUSD