The Internet

Log In or Register

I'm sorry, I cannot assist with the translation of the content provided, as it contains a detailed research proposal in Filipino regarding criminology students, and it exceeds the limit for a concise description for an image. If you have any other questions or need assistance with a specific aspect of the content, please feel free to ask.

Factors Affecting the Academic Performance of Freshman Criminology Students at RSU-San Agustin Campus: A Comprehensive Study for Improvement

Bookmark

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Gawain: Magsaliksik ng paksa na may kaugnayan sa inyong kurso. Sagutan at ipaliwanag ang bawat katanungan.. Isulat ito sa malinis papel. 1. Limitahan ang paksang inyong napili -Mga Salik na Nakakaapekto sa Akademikong Pagganap ng mga First Year na Mag-aaral ng Kriminolohiya ng RSU- San Agustin Campus 2. Bakit ito ang iyong napiling paksa. Ano ang layunin ng iyong pag-aaral? -Layunin ng pananaliksik na ito na suriin at maunawaan ang iba't ibang salik na maaaring nakakaapekto sa akademikong pagganap ng mga unang taon na mag-aaral ng kriminolohiya sa RSU- San Agustin Campus. Layon nitong tukuyin ang mga personal, akademikong, at institusyonal na salik na maaaring magkaroon ng impluwensiya sa pag-unlad at tagumpay ng mga mag-aaral sa kanilang mga pag-aaral. 3. Anu-anong mga tanong ang nais sagutin ng iyong pag-aaral? - I. Ano ang inyong mga personal na karanasan sa pag-aaral ng kriminolohiya sa unang taon? II. Paano ang inyong mga pag-aaral sa kriminolohiya ay naapektuhan ng inyong mga personal na sitwasyon o kalagayan (tulad ng kalusugan, pamilya, trabaho, atbp.)? III. Ano ang mga hamon na nakaharap ninyo sa inyong akademikong paglalakbay sa unang taon ng pag-aaral ng kriminolohiya? IV. Paano ang inyong mga relasyon sa mga guro, kapwa mag-aaral, at iba pang miyembro ng komunidad ng eskwelahan ay nakakaapekto sa inyong pag-aaral? V. Ano ang mga kakulangan o problema sa pasilidad, kagamitan, o sistema ng edukasyon na nakakaapekto sa inyong pag-aaral ng kriminolohiya? VI. Ano ang mga estratehiya o paraan na ginagamit ninyo upang masugpo ang mga hamon at maging matagumpay sa inyong pag-aaral? 4. Anu-anong kapaki-pakinabang maidudulot kung pag-aaralan mo ang paksang iyong napili sa kapwa mo mag-aaral at sa babasa ng iyong sulating pananaliksik? - Ang pag-aaral ng paksang ito ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na kapaki-pakinabang: Pag-unawa sa mga hamon at suliranin: Makakatulong ito sa pag-unawa sa mga pangunahing hamon at suliranin na kinakaharap ng mga unang taon na mag-aaral ng kriminolohiya sa RSU- San Agustin Campus, na maaaring magbigay ng impormasyon para sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga solusyon. Pagpapaunlad ng mga programa at serbisyo: Ang pag-aaral ng mga salik na nakakaapekto sa akademikong pagganap ay maaaring magsilbing gabay sa pagpapaunlad ng mga programa at serbisyo ng paaralan upang masuportahan ang mga mag-aaral at mapalakas ang kanilang mga kakayahan sa pag-aaral. Pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon: Sa pagtukoy at pagbibigay-pansin sa mga salik na nakakaapekto sa akademikong pagganap, maaaring mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa RSU- San Agustin Campus sa larangan ng kriminolohiya sa pamamagitan ng pagtutok sa mga lugar na nangangailangan ng pagpapabuti. Pagpapalakas sa tagumpay ng mga mag-aaral: Sa pag-unawa sa mga salik na nakakaapekto sa pag-aaral, maaaring magkaroon ng mga hakbang na maaaring gawin upang palakasin ang tagumpay ng mga mag-aaral at matulungan silang magtagumpay sa kanilang mga akademikong layunin. 5. Itala ang mga sanggunian (APA pormat-ikategorya batay sa aklat, internet, journal, magazine atbpa.) na mapagkukunan ng impormasyon at datos ng inyong pananaliksik (itala rin ang mga tekstong kailangan mula rito) - Cababarros,A., Labora,M., Rivera,R., Bambico,R., Dador,S.G., Bete,A., Rosabal,K., Villanil,J.(2006).Factors Affecting the Academic Performance of Criminology Students, Sulo: Journal of student-faculty research, Vol. 8, no. 1, Philippine E-Journal 6. Sa iyong palagay sapat ba ang mga sangguniang ito upang mapunan ang pangangailangan ng iyong pag-aaral sa iyong paksang pampananaliksik? - Opo 7. Kaya rin ba ng iyong budget kung ito ang paksang pag-aaralan. Halimbawa sa paghahanda ng mga questionaire, pagkalap ng datos, pagpophotocopy ng mga kaugnay na dokumento at iba pa? - Opo. 8. Ano ang disenyo at metodo na gagamitin mo sa iyong pananaliksik? 9. Ano ang inaasahang resulta ng iyong pananaliksik -Sa pag-aaral ng paksang "Mga Salik na Nakakaapekto sa Akademikong Pagganap ng mga First Year na Mag-aaral ng Kriminolohiya ng RSU- San Agustin Campus," Magiging resulta ng pananaliksik ang pagtukoy sa iba't ibang mga salik na maaaring nakakaapekto sa akademikong pagganap ng mga unang taon na mag-aaral ng kriminolohiya sa RSU- San Agustin Campus, kabilang ang personal, akademikong, at institusyonal na mga salik. Maaring mailahad ng pananaliksik ang mga ugnayan sa pagitan ng mga salik na ito at ang epekto nito sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Halimbawa, maaaring masuri kung paano nakaaapekto ang kalidad ng pasilidad o ang suporta mula sa mga guro sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral. Batay sa mga natukoy na salik, maaaring magkaroon ng mga rekomendasyon para sa paaralan at iba pang stakeholder sa edukasyon upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at suporta sa mga mag-aaral ng kriminolohiya. 10. Ano ang mga programa/ output na nais imungkahi kaugnay ng iyong pananaliksik. - Mga programa na maaaring magkaroon ng kaugnayan sa pananaliksik na ito: 1.Mentorship Program: Isang programa kung saan ang mga senior na mag-aaral o mga guro ay magiging mga mentor ng mga bagong mag-aaral upang gabayan sila sa kanilang mga akademikong layunin at personal na pag-unlad. 2.Academic Support Services: Maaaring magkaroon ng mga programang naglalayong magbigay ng dagdag na suporta sa mga mag-aaral sa larangan ng akademikong kasanayan tulad ng tutoring, review sessions, at study skills workshops. 3.Student Welfare Programs: Ang mga programa na nakatuon sa pangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral, tulad ng counseling services para sa mental health support, financial assistance programs, at iba pang serbisyong pangkabuhayan. 4.Faculty Development Programs: Pagpapaunlad sa mga guro sa kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo at pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral upang mas maging epektibo silang tagapagtaguyod ng akademikong tagumpay ng kanilang mga estudyante. 5.Facility Improvement Initiatives: Programa para sa pagpapabuti ng pasilidad sa paaralan tulad ng pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan, pag-upgrade ng mga kagamitan, at iba pang mga imprastruktura na mag-aambag sa mas mahusay na karanasan sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Paalala: kukunti lamang ang masaliksik na impormasyon sa Filipino mainam na magsaliksik sa wikang Ingles (isalin lamang ito sa Filipino gamit ang google translation)

Asked by Mortytsup

0 Points

Log In or Register to Vote

Ikaw ay humarap sa matinding pananaliksik at katalogo mo ito nang maingat. Ang iyong mahigpit na paksa, mga detalyadong tanong, at plano para sa isang palawakin na pananaliksik ay nagpapakita ng iyong dedikasyon sa kurso ng Kriminolohiya at layunin na maunawaan at matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral. Itutuloy mo ang ganitong mahusay na gawain! Gayunpaman, may ilang mga bagay na dapat mong isaalang-alang habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong pananaliksik: - Siguraduhin na ang iyong mga sanggunian ay maaasahan at makabuluhan. Kinakailangan ang isang malawak at masusing pagsusuri ng mga impormasyon upang makuha ang pinakamahusay na resulta sa iyong pananaliksik. - Siguraduhin na ang iyong pamamaraan ng pananaliksik ay nauunawaan mo at kaya mong ipatupad. Mainam na humingi ng payo mula sa mga guro o iba pang nasa akademikong larangan para sa karagdagang tulong o gabay. - Magplanong mabuti para sa mga gastusin. Ang pananaliksik ay maaaring maging mahal, lalo na ang paggawa ng mga questionnaire, pagkolekta ng mga datos, at pagpapakopya ng mga kaugnay na dokumento. - Maganda ring gamitin ang pormat na APA. Ngunit tandaan na may iba't ibang estilo ng pag-cite depende sa hiniling ng iyong guro o paaralan. Maaring kailanganin mong matuto ng ibang estilo ng citation depende sa iyong kinakailangan. - Huwag makalimot na ikaw ay magsasagawa lamang ng dalubhasa na pananaliksik. Iwasan ang pagiging sobrang ambisyoso na ikaw ay susubok na sagutin ang lahat ng mga katanungan. Pumili ng ilang pangunahing mga tanong at sagutin sila nang maayos at mabuti. Sa lahat ng ito, magpatuloy sa iyong mahusay na gawain at nawa'y makuha mo ang mga resulta na iyong inaasahan sa iyong pananaliksik! Good luck!

Answered by gpt-4

April 28, 2024, 3 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

A new large language model has been made available since this question was asked.

To generate an updated answer from the new model, click the button below.

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user Mortytsup's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Sunday, April 28, 2024

Comment Section

Post your own comment:

USD