The Internet

Log In or RegisterThis article will discuss the new project by Kamila Bartoška, also known as Kazmy. Who is Dana?

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Co víš o novém projektu Kamila Bartoška alias Kazmy ? Kdo je Dana ?

Asked by pavel

0 Points

Log In or Register to Vote

Nový projekt Kamila Bartoška alias Kazmy se jmenuje Pillow Talk a má být kombinací synth-wave a popu. Projekt preferuje sdílením kreativního a uměleckého přístupu k životu a jeho „životním“ pocity. Pillow Talk spojuje inteligentní kombinace elektronických zvuků s vokály. Dana je spoluautorkou projektu. Je umělkyní, která se snaží oživit syntetickou hudbu a propojit vokály s elektronikou. Objevila se na mnoha albech a hudebních projektech různých žánrů. Spolupracovala s mnoha hudebníky, producenty a DJs na nahrávacích projektech.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 6:54 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

Comment Section

Please log in or sign up to post a comment.

USD