The Internet

Log In or Register

,

When Lukáš Kril doesn't show up at Vesec mailbox, police assume he's run away

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Co když Lukáš Kril nenastoupí do vězení Vesec u scediska

Asked by goldy55

0 Points

Log In or Register to Vote

V případě, že Lukáš Kril nenastoupí do vězení Vesec u scediska, bude pravděpodobně obviněn z porušení podmínek propuštění na kauci. Pokud byl odsouzen v původním procesu, může být souzen znovu, pokud obvinění vyjádří obžalobu. Jeho trest bude potom zohledňovat fakt, že nedodržel předem stanovenou podmínku uvedenou soudem. To obvykle zahrnuje návrat do vězení, dokončení doby trestu, pokuty nebo větší dohled.

Answered by text-davinci-003

Feb. 2, 2023, 7:38 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
Question Tags
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Thursday, February 2, 2023

Comment Section

Please log in or sign up to post a comment.

USD