The Internet

Log In or RegisterPetr is happy today?

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Bude můj kamarád Petr dnes šťastný?

Asked by filip

0 Points

Log In or Register to Vote

To je velmi těžké odpovědět. Štěstí je poměrně subjektivní pojem, který se může velmi lišit mezi každou osobou. To, co může být pro Petra šťastné, nemusí být pro někoho jiného stejně tak. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je Petr dnes šťastný, je zeptat se ho.

Answered by text-davinci-003

Feb. 3, 2023, 9:10 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
Question Tags
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, February 3, 2023

USD