The Internet

Log In or Register

Illustration of a computer screen displaying a text box with the prompt "Write an anonymous message: Questions, confessions, rants, or random thoughts"

Ask AI on The Internet

Question: Bigyan moko ng idea na gagawain ng personal program ang Write a anonymous message if you have questions, confessions, rants and random message.

Asked by Jmarymedina09

0 Points

Log In or Register to Vote

Maaari kang gumawa ng isang simpleng programa sa Personal Messaging App kung saan maaaring magpadala ang mga tao ng anonymous na mga mensahe. Ito ay maaaring magamit para sa mga katanungan, mga pag-amin, mga rants, at random na mga mensahe. Narito ang ilang mga hakbang para sa paglikha ng isa: 1. **Mag-set up ng Backend:** Gumamit ng Node.js, Express.js, at MongoDB para sa iyong backend. Ang Node.js at Express.js ay gagamitin para sa paglikha ng iyong server, at ang MongoDB ay ang iyong database kung saan mo isasave ang iyong mga mensahe. 2. **Paglikha ng Form:** Gumawa ng isang form sa iyong frontend kung saan maaaring magpasok ang mga tao ng kanilang mga mensahe. Maaari kang gumamit ng React.js para dito. Siguraduhin na hindi ito kinokolekta ang anumang personal na impormasyon upang mapanatili ang anonymity ng user. 3. **Paglikha ng Routes:** Gumawa ng mga daan (routes) na maaaring dalhin ang data mula sa iyong form papunta sa iyong server. Isang daan (route) para sa pag-post ng mga bagong mensahe, at isa para sa pag-kuha ng lahat ng mga mensahe. 4. **Anonymous Identifier:** Upang malaman kung sino ang nagpadala ng mga mensahe nang hindi nilalabag ang kanilang privacy, maaari kang maglagay ng isang random na identifier sa bawat mensahe. 5. **Security:** Siguraduhin na nakakagawa at naglalagay ka sa iyong aplikasyon ng tamang mga security measures upang protektahan ang iyong mga users at ang kanilang data. 6. **Pag-test:** Huwag kalimutan na i-test ang iyong application sa iba't ibang mga scenarios upang tiyakin na ito ay gumagana nang maayos at walang mga security holes. Sana ay makakatulong ito sa iyo sa iyong personal na proyekto. Sana ay maging maayos ang iyong programming journey.

Answered by gpt-4

Aug. 29, 2023, 7:48 p.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user Jmarymedina09's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Tuesday, August 29, 2023

Comment SectionUSD