The Internet

Log In or Register

Illustration of a person with their mouth covered by a censor symbol, symbolizing the restriction of freedom of speech and expression

Ask AI: Bakit itinuturing na paglabag sa karapatang pantao ang paglilimita o pagkakait ng kalayaan sa pananalita o pagpapahayag sa sarili?

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Bakit itinuturing na paglabag sa karapatang pantao ang paglilimita o pagkakait ng kalayaan sa pananalita o pagpapahayag sa sarili?

Asked by woshingshi

0 Points

Log In or Register to Vote

Ang kalayaan sa pananalita o pagpapahayag ay itinakda sa Universal Declaration of Human Rights ng United Nations, na nagsasabi na "May karapatan ang bawat tao sa malayang pagpapahayag ng kanyang kuro-kuro; kasama rito ang kalayaan ng walang kahadlangan na maghanap, tumanggap at magpalaganap ng impormasyon at kuro-kuro sa pamamagitan ng anumang media at anumang paraan." Ang paglilimita o pagkakait nito ay itinuturing na paglabag dito dahil ang bawat tao ay dapat na magkaroon ng kalayaan na ipahayag ang kanyang mga saloobin, paniniwala, o opinyon, at makinig at tumugon sa mga saloobin, paniniwala, o opinyon ng iba. Ito'y isang mahalagang aspeto ng demokrasya, at nagbibigay ito sa mga tao ng kapangyarihan na magpahayag ng kanilang dissents, tumuligsa sa mga hindi makatarungang patakaran o aksyon, o magmungkahi ng mga alternatibong pananaw o solusyon sa mga problema. Ang paglilimita o pagkakait ng kalayaan sa pananalita o pagpapahayag sa sarili ay maaaring magpalala ng korupsiyon, mapigilan ang pagbabago, o magbawas sa mga karapatan at kapangyarihan ng mga pangkaraniwang tao. Ito rin ay maaaring maghadlang sa pagpapanatili ng isang malusog at bukas na lipunan kung saan ang bawat tao ay may kakayahang sumali at makipag-ugnayan sa malalaking usapin at desisyon.

Answered by gpt-4

Jan. 10, 2024, 3:12 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user woshingshi's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Wednesday, January 10, 2024

Comment SectionUSD