The Internet

Log In or Register

.

A guide to Chi benchmarks and ways to measure them. Provide examples.

Ask AI on The Internet

Ask Another Question Browse Other Questions

Question: Apibūdinkite Chi kvadrat kriterijų ir jo vartojimo galimybes. Pateikite taikymo pavyzdžių

Asked by ernesta

0 Points

Log In or Register to Vote

Chi kvadrat kriterijus tai statistinis uždavinys, kuris naudojamas duomenims tikrinti. Jo pagrindinė funkcija - patikrinti, ar duomenys atitinka tam tikrą modelį. Šis kriterijus naudojamas siekiant nustatyti, ar tam tikri duomenys atspindi kažkokią hipotezę, kuri yra susijusi su tais duomenimis. Tai naudojama kiekybiniams tyrimams, o ne kokybiniams. Chi kvadrat kriterijus padeda mokslininkams nustatyti, ar tam tikra hipotezė yra tinkama pagal tikrinamuosius duomenis. Šiuo atveju duomenys gali būti tikrasis dažnis, kurį turi būti palygintas su modeliu, kuris įprastai nustatomas pagal iki šiol ištyrusias hipotezes. Dėl šio kriterijaus gauti rezultatai gali būti interpretuojami kaip hipotezės, kurios buvo naudojamos modelio sukūrimui, patikimumas. Pavyzdžiui, kai norima nustatyti, ar nėščių moterų gimdymo paruošlei naudojamos maisto produktų porcijos įtakoja gimdymo rezultatus, gali būti naudojama Chi kvadrat kriterijaus analizė. Gydytojai galėtų sukurti modelį, kuriame nurodytos nėščių moterų su mažomis maisto produktų porcijomis nukentė

Answered by text-davinci-003

Jan. 20, 2023, 8:06 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

Ask Another Question Browse Other Questions
This article was generated in part by GPT-3, OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user 's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Friday, January 20, 2023

USD