The Internet

Log In or Register

Imahen ng mga tao na nagkakalat ng mga komplimentaryong letrato sa kalye bilang bahagi ng isang kampanya para sa positibong kahalintulad.

Ask AI on The Internet

Question: Ano ang distribusyong komplimentaryo? Talakayin ng pakomprehensibo at magbigay ng halimbawa.

0 Points

Log In or Register to Vote

Ang distribusyong komplimentaryo ay isang konsepto sa probabilidad na matematika. Ito ay tumutukoy sa pagkakakaroon ng dalawang magkaugnay na pangyayari na hindi maaaring mangyari nang sabay - ibig sabihin, kung ang isa ay mangyayari, ang isa naman ay hindi. Ito ay tumutukoy sa pondong kabaligtaran o komplemento ng orihinal na probabilidad (kung saan ang kabuoan ng lahat ng posibleng kaganapan ay 1 o 100%). Halimbawa, kung titingnan natin ang isang simpleng gawain tulad ng pagtapon ng isang barya. Mayroon tayong dalawang posibleng kaganapan - ang barya ay maaaring mag-landing sa "heads" (kara) o "tails" (tenga). Kung sakaling tumaya ka sa "heads", ang komplementaryong distribusyon ay ang probabilidad na hindi ito mag-landing sa "heads" - na is, ang probabilidad na ito ay tumama sa "tails". Kapag nagsabi tayong ang probabilidad na magtapon ng "heads" ay 0.5, ang komplementaryong distribusyon ay 1-0.5, o 0.5 - dahil ito ang probabilidad na magtapon ng "tails". Ang comprehensyong pagaaral sa distribusyong komplimentaryo ay mahalaga sa maraming larangan tulad ng estadistika, agham, inhinyeriya, at iba pa. Ito ay nagbibigay-daan sa atin upang mabilis na malaman o hulaan ang posibilidad ng isang partikular na kaganapan batay sa kaalaman natin tungkol sa mga probabilidad ng iba pang kaganapan. Natutulungan nito ang mga manggagawa sa iba't ibang larangan na gumawa ng naaangkop na hula o pasya sa harap ng kawalan ng katiyakan.

Answered by gpt-4

Aug. 19, 2023, 4:05 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user julie_ann_marie's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Saturday, August 19, 2023

Comment SectionUSD