The Internet

Log In or Register

1. Interaksiyon
2. Impluwensya
3. Edukasyon
4. Pagkakaisa
5. Bisyo
6. Pakikilahok
7. Pagpapalakas ng tiwala sa sarili
8. Paglahok sa gawaing panlipunan
9. Sistema ng pananampalataya
10. Pangkat sa lipunan

1. Ito (komunikasyon) ay may malawak na depinisyon kung paano makisalamuha at kumilos ang bawat tao sa isa't-isa. 2. Ito (media) ay ang pinakamalakas na impluwensya at kumokontrol sa mga kabataan sa m

Bookmark

0 Points

▲ good image

bad image ▼

Ask AI on The Internet

Question: Basahin nang mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salita sa patlang na binibigyang kahulugan sa bawat pangungusap. 1. Ito ay may malawak na depinisyon kung paano makisalamuha at kumilos ang bawat tao sa isa't-isa. 2. Ito ay ang pinakamalakas na impluwensya at kumokontrol sa mga kabataan sa mga mabuting kadahilanan. 3. Ito ay napag-aaralan, naibabahagi at nakaka-apekto sa lahat ng aspeto ng buhay. 4. Ang pagsanib dito ay maraming kabutihang naidudulot sa mga kabataan. 5. Kaugnay sa ika-4 na katanungan, isa sa mga bisyong naiiwasan sa pakikilahok dito. 6. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga panlipunang gawain o clubs, nakapagbibigay ng positibong paraan na maunawaan at makilala ng kabataan ang kanilang sarili 7. Ito ay nakapagpapalakas at nakabubuti sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili 8. Ito ay naipakikita sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing panlipunan 9. Dito nag-uumpisang lumago ang natatanging Sistema ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa kapwa. 10. Ito ay pangkat sa lipunan na may mga katangian o interes na natatangi at umiiral sa higit na malaking lipunan.

Asked by mark86

0 Points

Log In or Register to Vote

1. Ugali o Asal 2. Edukasyon 3. Kaalaman 4. Samahan o Organisasyon 5. Bisyo 6. Pagkakakilanlan 7. Kumpiyansa o Tiwala sa Sarili 8. Pagiging aktibo sa lipunan 9. Pananampalataya 10. Subkultura

Answered by gpt-4

Jan. 10, 2024, 12:23 a.m.

0 Points

Log In or Register to Vote

A new large language model has been made available since this question was asked.

To generate an updated answer from the new model, click the button below.

Think your answer is better than the AI's? Post it below.

Please log in or sign up to post your answer.

This article was generated in part by one of OpenAI’s large-scale language-generation model, answering user mark86's question. Images were generated with OpenAI's AI model, DALL·E 2. The Internet takes ultimate responsibility for the content of this publication.
If you want your question answered by an AI, click here.

Published: Wednesday, January 10, 2024

Comment Section

Post your own comment: